Elevhälsa

Elevhälsan på Nybohovsskolan.

Elevhälsan tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Vi är elevernas företagshälsovård. Skollagen säger att varje skola ska ha skolsköterska och skolläkare. I Stockholm har vi även skolpsykiatriker.

Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt! Elevhälsan ska vara förebyggande. Vi ska följa hälsoutvecklingen och uppmärksamma brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet.

"Elevhälsanhar till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem" - Skollagen kap 14.

En förutsättning för en bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. Därför är det en av elevhälsans viktigaste uppgifter att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande - att skolan anpassas till elevens förutsättningar och behov. Man kan säga att vi är något av en lokal barnombudsman och Barnkonventionen är en ledstjärna i vår verksamhet!

Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

www.stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Skolsköterskan på Nybohovsskolan heter Eva Lorentz och finns på plats onsdagar och fredagar. Eva kan då nås på telefonnummer 08- 508 222 93.
 

Dela:
Kategorier: